Länsstyrelsen

Att hitta nya mer innovativa vägar till arbetsmarknaden för utlandsfödda är en prioriterad insats för Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna stöttat och bidragit till utvecklingen av SFX i länet. En del av Länsstyrelsens uppdrag har handlat om att samla, sprida och verka för kunskapsöverföring lokalt, regionalt och nationellt. Att SFX har uppmärksammats på nationell nivå för sina goda resultat och inspirerat till Snabbspåren för nyanlända är positivt.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete med Sfi är propositionen 2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering, där det bland annat lyfts fram att länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi. Utifrån denna utgångspunkt verkar länsstyrelserna för att:

  • Skapa forum för samverkan och verka för interkommunalt samarbete om Sfi
  • Stödja en verksamhetsutveckling inom Sfi, särskilt med inriktning på yrkesinriktad Sfi
  • Sprida goda exempel
  • Samordna statliga aktörer
  • Lyfta och synliggöra de hinder som finns för verksamhetsutveckling